Salvează în lista de cumpărături
Creați o nouă listă de cumpărături

Adaugă produsele prin introducerea codurilor

Adaugă un fișier CSV
Introduceți codurile produselor pe care doriți să le adăugați colectiv în coș (cu virgulă, spațiu sau o nouă linie).. Repetarea codului de mai multe ori, va adăuga acest articol de atâtea ori de câte apare.

Politica de confidențialitate

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE MAGAZIN ONLINE INNPRO

CUPRINS:

  1. DISPOZIȚII GENERALE
  2. BAZA PRELUCRĂRII DATELOR
  3. SCOPUL, BAZA ŞI DURATA PRELUCRĂRII DATELOR ÎN MAGAZINUL ONLINE
  4. DESTINATARII DATELOR ÎN MAGAZINUL ONLINE
  5. PROFILARE ÎN MAGAZINUL ONLINE
  6. DREPTURILE SUBIECTULUI DE DATE
  7. COOKIE-URI ÎN MAGAZINUL ONLINE ȘI INSTRUMENTE ANALITICE
  8. DISPOZIȚII FINALE

1 DISPOZIȚII GENERALE

1.1 Politica de confidențialitate a acestui Magazin online are caracter informativ, ceea ce înseamnă că nu aduce nici o obligație pentru Destinatarii Serviciilor sau Clienții Magazinului online. Politica de confidențialitate conține, în principal, reguli privind prelucrarea datelor cu caracter personal de către Administrator în Magazinul online, inclusiv baza, scopurile și durata prelucrării datelor cu caracter personal și drepturile persoanelor vizate, precum și informații privind utilizarea cookie-urilor și a instrumentelor analitice în magazinul online.

1.2 Administratorul datelor cu caracter personal colectate prin intermediul Magazinului online este Robert Błędowski, care desfășoară activitate comercială sub denumirea INNPRO ROBERT BŁĘDOWSKI, înregistrată în Registrul central al activității și informațiilor comerciale al Republicii Polonia, condus de ministrul competent pentru economie, având: adresa firmei si adresa de livrare: ul. Rudzka 65c, 44-200 Rybnik, NIP 6423040197, REGON 243139422, adresa de e-mail: kontakt@innpro.pl, număr de telefon: 533 234 303 - denumit în continuare „Administrator” și fiind, în același timp, Furnizor de servicii WebShop și Vânzătorul.

1.3 Datele cu caracter personal din Magazinul Online sunt prelucrate de către Administrator în conformitate cu legile aplicabile, în special în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) - denumit în continuare „RODO” sau „Regulamentul RODO”. Textul oficial al Regulamentului RODO poate fi consultat la adresa: http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

1.4 Utilizarea Magazinului Online, inclusiv efectuarea de achiziții, este voluntară. În mod similar, furnizarea aferentă a datelor cu caracter personal de către Destinatarul Serviciului sau Clientul folosind Magazinul Online este voluntară, sub rezerva a două excepții: (1) încheierea de acorduri cu Administratorul - nefurnizarea datelor personale necesare pentru încheierea și efectuarea unei Vânzări. Acordul sau un acord pentru furnizarea unui Serviciu Electronic cu Administratorul în cazurile și în măsura indicate pe site-ul Magazinului online și în Termenii și Condițiile Magazinului online și aceastei Politici de confidențialitate. Furnizarea datelor cu caracter personal într-un astfel de caz este o cerință contractuală și dacă persoana vizată dorește să încheie un anumit acord cu Administratorul, acesta este obligat să furnizeze datele solicitate. De fiecare dată, sfera datelor necesare încheierii unui contract este indicată anterior pe site-ul Magazinului online și în Termenii și condițiile Magazinului online; (2) obligațiile statutare ale Administratorului - furnizarea datelor cu caracter personal este o cerință statutară care rezultă din legi aplicabile universal, care impun o obligație de prelucrare a datelor cu caracter personal asupra Administratorului (de exemplu, prelucrarea datelor în scopul ținerii evidenței fiscale sau contabile) și nerespectarea furnizării acestor date va împiedica Administratorul să își îndeplinească obligațiile respective.

1.5 Operatorul va avea o grijă deosebită pentru a proteja interesele persoanelor la care se referă datele cu caracter personal prelucrate de el/ea și, în special, va fi responsabil pentru și se va asigura că datele colectate de el/ea sunt: (1) prelucrate în mod legal; (2) colectate în scopurile specificate, legitime și care nu fac obiectul unei prelucrări ulterioare, incompatibile cu acele scopuri; (3) corecte pe fond și adecvate în raport cu scopurile pentru care sunt prelucrate; (4) păstrate într-o formă care să permită identificarea persoanelor vizate pentru o perioadă nu mai mare decât este necesar pentru realizarea scopului prelucrării; și (5) prelucrate într-o manieră care asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și a pierderii, distrugerii sau deteriorarii accidentale, prin măsuri tehnice sau organizatorice adecvate.

1.6 Având în vedere natura, domeniul de aplicare, contextul și scopurile prelucrării și riscul de încălcare a drepturilor sau libertăților persoanelor fizice, de probabilitate și gravitate variate, Operatorul va implementa măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a se asigura că prelucrarea este efectuată în conformitate cu prezentul regulament și pentru a putea demonstra acest lucru. Aceste măsuri vor fi revizuite și actualizate după caz. Operatorul va aplica măsuri tehnice pentru a împiedica persoanele neautorizate să achiziționeze și să modifice datele cu caracter personal transmise electronic.

1.7 Toate cuvintele, frazele și acronimele care apar în această Politică de confidențialitate și care încep cu o literă majusculă (de exemplu, Vânzător, Magazin online, Serviciu electronic) vor fi înțelese în conformitate cu definiția lor cuprinsă în Regulile Magazinului online disponibile pe site-urile web ale Magazinului online.

2 MOTIVE PENTRU PRELUCRAREA DATELOR

2.1 Operatorul are dreptul de a prelucra date cu caracter personal în cazul în care și în măsura în care sunt îndeplinite una sau mai multe dintre următoarele condiții: (1) persoana vizată și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale personale pentru unul sau mai multe scopuri specificate; (2) prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a întreprinde demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract; (3) prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei obligații legale care revine Operatorului sau (4) prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de către Operator sau de către un terț, cu excepția cazului în care aceste interese sunt supuse intereselor sau fundamentale. drepturile și libertățile persoanei vizate care necesită protecția datelor cu caracter personal, în special în cazul în care persoana vizată este un copil.

2.2 Prelucrarea datelor cu caracter personal de către Operator necesită în fiecare caz existența a cel puțin unuia dintre motivele indicate la Punct. 2.1 din Politica de confidențialitate. Motivele specifice pentru prelucrarea datelor cu caracter personal ale Clienților Magazinului online de către Administrator sunt indicate în punctul următor al politicii de confidențialitate - cu referire la un anumit scop al prelucrării datelor cu caracter personal de către Administrator.

3 SCOPUL, BAZA ŞI DURATA PRELUCRĂRII DATELOR ÎN MAGAZINUL ONLINE

3.1 În fiecare caz, scopul, temeiul și perioada și destinatarii datelor cu caracter personal prelucrate de Administrator rezultă din acțiunile întreprinse de către un anumit Beneficiar al Serviciului sau Client în Magazinul online sau de către Administrator. De exemplu, în cazul în care Clientul decide să facă achiziții în Magazinul online și alege colectarea personală a Produsului achiziționat în locul livrării prin curier, datele sale personale vor fi prelucrate în vederea îndeplinirii Contractului de vânzare încheiat, dar nu vor mai fi puse la dispoziția transportatorului care ar fi efectuat expedierea în numele Administratorului.

3.2 Administratorul poate prelucra datele cu caracter personal în cadrul Magazinului online în următoarele scopuri, pe baza și pentru perioadele indicate în tabelul de mai jos:

Scopul prelucrării datelor

Temeiul juridic al prelucrării datelor

Perioada de stocare a datelor

Efectuarea unui acord de vânzare sau a unui acord pentru furnizarea de servicii electronice sau luarea de măsuri la solicitarea persoanei vizate înainte de încheierea acordurilor menționate mai sus

Articolul 6 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul RODO (executarea unui contract) - prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a lua măsuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea într-un contract.

Datele vor fi stocate pe perioada necesară executării, rezilierii sau altei acțiuni directe a Contractului de vânzare sau a Contractului de servicii electronice încheiat.

Marketing direct

Articolul 6(1)(f) din Regulamentul RODO (interesul legitim al operatorului) - prelucrarea este necesară în scopurile care decurg din interesele legitime ale Administratorului - constând în promovarea intereselor și bunei imagini a Administratorului, a magazinului său online și vânzarea Produselor.

Datele vor fi stocate pe perioada existenței interesului legal justificat urmărit de către Administrator, însă nu mai mult decât pe perioada în care se prescriu pretențiile Administratorului față de persoana vizată, în temeiul activității economice a Administratorului. Termenul de prescripție va fi determinat de lege, în special de Codul civil (perioada de prescripție de bază pentru pretențiile legate de activități comerciale este de trei ani, iar pentru un Contract de vânzare de doi ani).

Administratorul nu poate prelucra datele în scopuri de marketing direct în cazul unei obiecții efective exprimată în acest sens de persoana vizată.

Marketing

Articolul 6(1)(a) din Regulamentul RODO (consimțământ) - persoana vizată și-a dat consimțământul ca datele sale personale să fie prelucrate în scopuri de marketing de către Administrator.

Datele vor fi stocate până când persoana vizată își retrage consimțământul pentru prelucrarea ulterioară a datelor sale în acest scop.

Contabilitate

Articolul 6(1)(c) din Regulamentul RODO coroborat cu articolul 74(2) din Legea contabilității, din 30 ianuarie 2018. (Jurnalul Legal 2018, punctul 395) - prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei obligații legale care revine Administratorului.


Datele se păstrează pe perioada cerută de reglementările legale prin care Administratorul trebuie să țină registrele contabile (5 ani, socotind de la inceputul anului următor exercițiului financiar la care se referă datele).

Stabilirea, afirmarea sau apărarea pretențiilor care pot fi formulate de Administrator sau care pot fi formulate împotriva Administratorului

Articolul 6(1)(f) din Regulamentul RODO (interesul legitim al operatorului) - prelucrarea este necesară în scopurile rezultate din interesele legitime ale Administratorului - constând în stabilirea, afirmarea sau apărarea pretențiilor care pot fi formulate de Administrator sau care pot fi ridicate împotriva Administratorului.

Datele sunt stocate pe perioada de existență a interesului legal justificat urmărit de Administrator, dar nu mai mult decât pentru perioada de prescripție a pretențiilor care pot fi formulate împotriva Administratorului (termenul de bază de prescripție pentru pretențiile împotriva Administratorului este de șase ani).

Utilizarea site-ului online și asigurarea funcționării corespunzătoare a acestuia

Articolul 6(1)(f) din Regulamentul RODO (interesul legitim al Administratorului) - prelucrarea este necesară în scopurile care decurg din interesele legitime ale Administratorului - constând în derularea și întreținerea site-ului online.

Datele vor fi stocate pe perioada existenței interesului legal justificat urmărit de către Administrator, dar nu mai mult decât perioada în care se prescriu pretențiile Administratorului față de persoana vizată, în temeiul activității economice a Administratorului. Termenul de prescripție va fi determinat de lege, în special de Codul civil (perioada de prescripție de bază pentru pretențiile legate de activități comerciale este de trei ani, iar pentru un Contract de vânzare de doi ani).

Păstrarea statisticilor și analizarea traficului în Magazinul online

Articolul 6(1)(f) din Regulamentul RODO (interesul legitim al operatorului) - prelucrarea este necesară în scopurile rezultate din interesele legitime ale Administratorului - constând în efectuarea de statistici și analize de trafic în Magazinul online, în scopul îmbunătățirii funcționării Magazinului online și a crește vânzările de Produse.

Datele vor fi stocate pe perioada existenței interesului legal justificat urmărit de Administrator, dar nu mai mult decât perioada expirării pretențiilor Administratorului față de persoana vizată pe seama activității economice a Administratorului. Termenul de prescripție va fi determinat de lege, în special de Codul civil (perioada de prescripție de bază pentru pretențiile legate de activități comerciale este de trei ani, iar pentru un Contract de vânzare - doi ani).

4 DESTINATARI DE DATE ÎN MAGAZINUL ONLINE

4.1 Pentru buna funcționare a Magazinului online, inclusiv pentru îndeplinirea Contractelor de vânzare încheiate, este necesar ca Administratorul să utilizeze serviciile unor entități externe (cum ar fi furnizorul de software, curierul sau procesatorul de plăți). Administratorul va folosi numai serviciile unor astfel de persoane împuternicite, care oferă suficiente garanții pentru implementarea măsurilor tehnice și organizatorice adecvate, astfel încât prelucrarea datelor să respecte cerințele Regulamentului RODO și să protejeze drepturile persoanelor vizate.

4.2 Transferul datelor de către Operator nu are loc în toate cazurile și nu către toți destinatarii sau categoriile de destinatari indicați în Politica de confidențialitate - Operatorul transferă datele numai dacă este necesar pentru atingerea unui scop dat de prelucrarea datelor cu caracter personal și numai în măsura necesară pentru a realiza acel scop. De exemplu, dacă Clientul utilizează colectarea personală, datele sale nu vor fi transferate transportatorului care cooperează cu Administratorul.

4.3 Datele personale ale Destinatarilor Serviciilor și ale Clienților Magazinului online pot fi transferate către următorii destinatari sau categorii de destinatari:

4.3.1 transportatori / expeditori / brokeri de curierat / entități care operează depozitul si/sau procesul de expediere - în cazul unui Client care folosește metoda de livrare a Produsului prin poștă sau prin curier, Administratorul pune la dispoziția transportatorului, expeditorului sau intermediarului selectat, care efectuează expedierea în numele Administratorului, datele personale colectate ale Clientului, iar dacă expedierea se face dintr-un depozit extern - către entitatea care operează depozitul și/sau procesul de expediere - în măsura în care este necesar pentru finalizarea livrării Produsului către Client.

4.3.2 entități care procesează plăți electronice sau cu cardul de credit - dacă un Client utilizează metoda de plată electronică sau cu cardul de credit în Magazinul online, Administratorul va pune datele personale colectate ale Clientului la dispoziția entităților selectate, care procesează plățile menționate mai sus în Magazinul online, pe baza comenzii Administratorului, în măsura în care este necesar pentru a gestiona plata efectuată de Client.

4.3.3 entități de creditare/locatori - în cazul unui Client care utilizează metoda de plată în rate sau leasing în Magazinul online, Administratorul va pune la dispoziție datele personale colectate ale Clientului unui creditor sau locator selectat, care gestionează plățile menționate anterior, în Magazinul online, în măsura în care este necesar pentru a gestiona plata executată de Client.

4.3.4 furnizorii de servicii care furnizează Administratorului soluții tehnice, IT și organizatorice, care îi permit Administratorului să își desfășoare activitatea, inclusiv Magazinul online și Serviciile electronice furnizate prin intermediul acestuia (în special, furnizorii de software de calculator pentru rularea Magazinului online, e -furnizori de corespondență și găzduire, precum și furnizori de software de management al afacerilor și suport tehnic pentru Administrator) - Administratorul va pune la dispoziția unui furnizor ales care acționează în numele acestuia, datele personale colectate ale Clientului numai în cazul și în măsura necesară, pentru a îndeplini un anumit scop de prelucrare a datelor în conformitate cu această Politică de confidențialitate.

4.3.5 furnizori de servicii contabile, juridice și de consiliere care furnizează Administratorului asistență contabilă, juridică sau de consiliere (în special un birou de contabilitate, o firmă de avocatură sau o agenție de colectare a creanțelor) - Administratorul va pune la dispoziția furnizorului ales datele personale colectate ale Clientului, acționând în numele său, numai dacă și în măsura în care este necesar pentru realizarea unui anumit scop de prelucrare a datelor în conformitate cu această Politică de confidențialitate.

5 CREAREA PROFILULUI ÎN MAGAZINUL ONLINE

5.1 Regulamentul RODO impune operatorului o obligație de a furniza informații cu privire la luarea automată a deciziilor, inclusiv crearea de profiluri, astfel cum este menționat la articolul 22 alineatele (1) și (4) din Regulamentul RODO și, cel puțin în aceste cazuri, informații relevante asupra modalităților de luare a deciziilor, precum și asupra semnificației și consecințelor preconizate ale unei astfel de prelucrări pentru persoana vizată. Având în vedere acest lucru, Controlorul oferă informații despre posibila profilare în această secțiune a politicii de confidențialitate.

5.2 Controlorul poate utiliza profilul creat în Magazinul online în scopuri de marketing direct, dar deciziile luate pe baza acestuia de către Controlor nu privesc încheierea sau refuzul Contractului de vânzare sau posibilitatea utilizării Serviciilor Electronice în Magazinul online. Efectul utilizării profilului creat în Magazinul online poate fi de ex. acordarea unei reduceri unei persoane, trimiterea unui cod de reducere, reamintirea cumpărăturilor neterminate, trimiterea unei propuneri de Produs care poate corespunde intereselor sau preferințelor unei anumite persoane sau oferirea de condiții mai bune în comparație cu oferta standard a Magazinului online. Chiar dacă există un profil creat, este la latitudinea utilizatorului să decidă în mod liber dacă dorește să profite de reducere sau de condiții mai bune primite în acest fel și să facă o achiziție din Magazinul Online.

5.3 Profilul din Magazinul online constă în analiza sau predicția automată a comportamentului unei anumite persoane pe site-ul Magazinului online, de ex. prin adăugarea unui anumit Produs în coș, parcurgerea paginii unui anumit Produs în Magazinul online sau prin analiza istoricului precedent al achizițiilor efectuate în Magazinul online. Condiția unui astfel de profil este ca Administratorul să aibă datele personale ale persoanei în cauză pentru a-i putea trimite de ex. un cod de reducere.

5.4 Persoana vizată are dreptul de a nu face obiectul unei decizii care se bazează exclusiv pe prelucrare automată, inclusiv pe baza profilului, și care produce efecte juridice în ceea ce privește persoana vizată sau o afectează în mod semnificativ în mod similar.

6 DREPTURILE UTILIZATORULUI

6.1 Dreptul de acces, rectificare, restricție, ștergere sau portabilitate - utilizatorul va avea dreptul de a solicita de la Operator accesul la datele sale personale, rectificarea, ștergerea acestora („dreptul de a fi uitat”) sau restricționarea prelucrării și are dreptul de a se opune prelucrării, precum și dreptul la portabilitatea datelor sale. Condițiile detaliate de exercitare a drepturilor indicate mai sus sunt indicate în Articolele 15-21 din Regulamentul RODO.

6.2 Dreptul de a retrage consimțământul în orice moment - persoana ale cărei date sunt prelucrate de către Administrator pe baza unui consimțământ exprimat (în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) litera (a) sau articolul 9 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul RODO) , are dreptul de a retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.

6.3 Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere - persoana ale cărei date sunt prelucrate de către Operator are dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere în modul specificat în prevederile Regulamentului RODO și a legislației poloneze, în special Legea privind protecția datelor cu caracter personal. Autoritatea de supraveghere din Polonia este președintele Oficiului pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal.

6.4 Dreptul la opoziție - Persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment - din motive legate de situația sa particulară - față de prelucrarea datelor cu caracter personal care o privesc în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (e) (interes public sau sarcini) sau (f) (interesul legitim al operatorului), inclusiv crearea de profiluri în temeiul acestor prevederi. În acest caz, operatorului nu i se mai permite să prelucreze datele cu caracter personal respective, cu excepția cazului în care operatorul demonstrează motive legitime imperioase pentru prelucrare, care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanei vizate sau motivele pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea revendicărilor.

6.5 Dreptul de a se opune marketingului direct - în cazul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate în scopuri de marketing direct, persoana vizată va avea dreptul de a se opune în orice moment la prelucrarea datelor cu caracter personal care o privesc pentru astfel de marketing, inclusiv crearea de profiluri, în măsura în care prelucrarea este legată de un astfel de marketing direct.

6.6 Pentru a-și exercita drepturile menționate în acest paragraf al Politicii de confidențialitate, Administratorul poate fi contactat prin trimiterea unui mesaj relevant în scris sau prin e-mail la adresa Administratorului indicată la începutul Politicii de confidențialitate sau folosind formularul de contact disponibil pe site-ul Magazinului online.

7 COOKIE-URI ÎN MAGAZINUL ONLINE ȘI INSTRUMENTE ANALITICE

7.1 Cookie-urile sunt informații sub formă de fișiere text de dimensiuni reduse, trimise de un server și stocate în dispozitivul persoanei care vizitează site-ul Magazinului Online (de exemplu, pe hard disk-ul unui computer, laptop sau card de memorie smartphone - în funcție de dispozitiv). Informații detaliate despre Cookie-uri, precum și istoricul creării acestora pot fi găsite, printre altele, aici: https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

7.2 Cookie-urile care pot fi trimise de site-ul Magazinului Online pot fi împărțite în diferite tipuri, după următoarele criterii:

De către furnizorul lor:

1) propriu (creat de site-ul Magazinului Online al Administratorului) și

2) deținut de terți (altele decât Administratorul)

Datorită timpului de stocare pe dispozitivul persoanei care vizitează site-ul magazinului online:

1) de sesiune (stocate până la deconectarea din Magazinul online sau oprirea browserului de internet) și

2) permanente (stocate pentru un timp specificat, definit de parametrii fiecărui fișier sau până la eliminarea manuală)

Datorită scopului utilizării lor:

1) necesare (permit buna funcționare a site-ului Magazinului online),

2) funcțional/preferențial (permițând adaptarea site-ului Magazinului online la preferințele persoanei care vizitează site-ul),

3) analitice și de performanță (colectarea de informații despre modul de utilizare a site-ului Magazinului online),

4) marketing, publicitate și social (colectarea de informații despre persoana care vizitează site-ul Magazinului online pentru a afișa reclame personalizate acelei persoane și pentru a desfășura alte activități de marketing, inclusiv pe site-uri web separate de site-ul Magazinului online, cum ar fi site-urile de rețele sociale

7.3 Administratorul poate prelucra datele conținute în Cookie-uri atunci când vizitatorii utilizează site-ul web al Magazinului online în următoarele scopuri specifice:

Scopul utilizării cookie-urilor în Magazinul online al Administratorului

identificarea Destinatarilor Serviciilor ca fiind conectați la Magazinul Online și confirmarea faptului ca sunt conectati (cookie-uri esențiale)

Amintirea produselor adăugate în coș pentru a plasa Comanda (cookie-uri necesare)

Salvați datele din formularele de comandă completate, sondajele sau datele de conectare în Magazinul online (cookie-uri esențiale și/sau funcționale/preferințe)

ajustați conținutul site-ului web al Magazinului online la preferințele individuale ale Destinatarului serviciului (de exemplu, în ceea ce privește culorile, dimensiunea fontului, aspectul paginii) și optimizați utilizarea paginilor Magazinului online (cookie-uri funcționale/preferențiale)

păstrează statistici anonime care prezintă modul de utilizare a paginilor Magazinului online (fișiere cookie statistice)

7.4 Verificarea în cele mai populare browsere web a ce cookie-uri (inclusiv durata cookie-urilor și furnizorul acestora) sunt trimise la un moment dat de către site-ul Magazinului online este posibilă în felul următor:

În browserul Chrome:

(1) în bara de adrese, faceți clic pe pictograma lacăt din stânga, (2) accesați fila „Cookies”.

În Firefox:

(1) în bara de adrese, faceți clic pe pictograma scut din stânga, (2) accesați fila „Permis” sau „Blocat”, (3) faceți clic pe caseta „Urmărirea cookie-urilor între site-uri”, „Urmărirea rețelelor sociale” elemente” sau „Conținut cu elemente de urmărire”

În Internet Explorer:

(1) faceți clic pe meniul „Instrumente”, (2) accesați fila „Opțiuni Internet”, (3) accesați fila „General”, (4) accesați fila „Setări”, (5) faceți clic pe „ caseta Vizualizare fișiere”.

În browserul Opera:

(1) în bara de adrese dați clic pe pictograma lacăt din stânga, (2) accesați fila „Cookie-uri”.

În browserul Safari:

(1) faceți clic pe meniul „Preferințe”, (2) accesați fila „Confidențialitate”, (3) faceți clic pe caseta „Gestionați datele site-ului”

Indiferent de browser, folosind instrumentele disponibile, de exemplu, la: https://www.cookiemetrix.com/ sau: https://www.cookie-checker.com/

7.5 În mod implicit, majoritatea browserelor web disponibile pe piață acceptă stocarea Cookie-urilor. Puteți determina condițiile de utilizare a Cookie-urilor prin intermediul setărilor propriului browser de internet. Aceasta înseamnă că puteți, de exemplu, să restricționați parțial (de exemplu, temporar) sau să dezactivați complet stocarea cookie-urilor - în acest ultim caz, totuși, acest lucru poate afecta o parte din funcționalitatea Magazinului online (de exemplu, este posibil să nu fie permisă). Să urmeze calea Comenzii prin Formularul de Comandă din cauza nememorării Produselor din coșul de cumpărături în etapele ulterioare de trimitere a Comenzii).

7.6 Setările browserului privind modulele cookie sunt importante din punct de vedere al consimțământului pentru utilizarea modulelor cookie de către Magazinul nostru online - în conformitate cu legea, un astfel de consimțământ poate fi exprimat și prin setările browserului dumneavoastră de internet. Informații detaliate despre modificarea setărilor pentru cookie-uri și ștergerea lor independentă în cele mai populare browsere web sunt disponibile în secțiunea de ajutor a browserului dvs. web și în următoarele pagini (doar faceți clic pe link):

7.7 browserul Chrome

7.8 browser Firefox

7.9 browserul Internet Explorer

7.10 browser-ul Opera

7.11 browserul Safari

7.12 browserul Microsoft Edge

7.13 Administratorul poate utiliza serviciile Google Analytics și Universal Analytics furnizate de Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanda). Aceste servicii ajută Administratorul să păstreze statistici și să analizeze traficul din Magazinul online. Datele colectate sunt prelucrate de serviciile de mai sus pentru a genera statistici care ajută la administrarea Magazinului online și de a analiza traficul în Magazinul online. Aceste date au caracter colectiv. Atunci când utilizează serviciile de mai sus în Magazinul online, Administratorul colectează date precum sursele și mediul de obținere a vizitatorilor Magazinului online și comportamentul acestora pe site-ul Magazinului online, informații despre dispozitivele și browserele de pe care vizitează pagina, IP și domeniu, date geografice și date demografice (vârstă, sex) și interese.

7.14 Este posibil să blocați într-un mod ușor accesul unei anumite persoane la informațiile Google Analytics despre activitatea sa pe site-ul Magazinului online - în acest scop, puteți, de exemplu, să instalați un add-on de browser oferit de Google Ireland Ltd. disponibil aici: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

8 DISPOZIȚII FINALE

8.1 Magazinul online poate conține link-uri către alte site-uri web. Administratorul încurajează Clientul, înainte de navigarea pe alte site-uri web, să citească politica de confidențialitate stabilită acolo. Această politică de confidențialitate se aplică numai Magazinului online al Administratorului.

pixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixel